Načítanie obsahu ... Načítanie závisí na rýchlosti vášho pripojenia!

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

sídlo:
LJT. com, s.r.o
Kuzmányho č. 57
040 01 Košice
Slovenská republika
JUDr. Adriana Krajníková – konateľ

IČO: 45 469 652
DIČ: 2023030207,  IČ DPH: SK2023030207
platca DPH
(ďalej len prevádzkovateľ, alebo predávajúci),

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.franca.sk
(ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.franca.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa (predávajúceho) a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Minimálna hodnota objednávky je stanovená na € 5,-  bez poštovného
3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania. (Predávajúci začne objednávku vybavovať najskôr po 3 hodinách od prijatia objednávky).
6. Prioritne sa vybavujú objednávky, v ktorých kupujúci platí vopred – prevodom na náš účet. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári, prípadne všetky údaje potrebné k realizácii platby oznámené telefonicky až po skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle § 7 a nasl., zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar Predávajúcemu bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.
8. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka!) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.
9. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek.

III. Dodacie podmienky a termíny
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť, Železnice Slovenskej republiky), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Predávajúci odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie (spravidla je to v priebehu 2 pracovných dní). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená telefonicky, alebo emailom. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
6. Kupujúci si je vedomý a odoslaním svojej objednávky súhlasí, v prípade porušenia obchodných podmienok, so zverejnením svojho celého mena, adresy a mesta bydliska na www.franca.sk a, alebo na partnerských webstránkach v sekcii na to vytvorenej.

IV. Kúpna cena a možnosti platby
1.  Na prepočet je použitý konverzný kurz 30,1260 Sk/€
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu Predávajúceho.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.
5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
6. Možnosti platby u predávajúceho: hotovosť v sídle predávajúceho, alebo pri prevzatí zásielky u kuriéra; platobnou kartou cez internetový obchod www.franca.sk; prevodom na účet predávajúceho.
7. Na platby kartou online používame platobný systém CARDPAY, ktorý prevádzkuje Tatra Banka, a.s.

V. Záruka, reklamácie, doklady
1. Predávajúci dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru – daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste – dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci.
3. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie, alebo účelom veci) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má), elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí a ak nezodpovedá kúpnej zmluve, je povinný bezodkladne, najneskôr do nasledujúceho dňa od prevzatia, o tom upovedomiť predávajúceho, na kontaktnom telefónnom čísle (hovorom alebo sms správou), alebo na kontaktnej emailovej adrese, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.
6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho.
7. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať sa uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim a dokladom o kúpe veci. Predávajúci sa zaväzuje riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúcim nedohodnú inak. Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa, prípadne e-mailom. Pri uplatení reklamácie je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky a číslo faktúry týkajúce sa reklamovaného tovaru.
8. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

VI. Poštovné a balné
Poštovné sa riadi platným sadzobníkom Slovenskej pošty a zmluvnými cenami kuriérskej spoločnosti.
Cena za poštovné a balné bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky. Pri objednávke prevyšujúcej sumu 25€ je poštovné zadarmo so Slovenskou poštou ( platí iba pre Slovenskú republiku ).Platbu realizujte po obdržaní emailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizovaniu platby (prevodom na účet, alebo platobnou kartou).

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa (predávajúceho) v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ a ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak je zmluvnou stranou podnikateľ.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
5. Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.

Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti dňa 23.2.2015

V dátumoch 12.12. - 26.12. objednávky nevybavujeme